1396/08/01 - اصلاحیه تعرفه های بیمه سال 96

پزشکان محترم، به اطلاع میرساند کد و تعرفه تعدادی از خدمات بیمه سلامت تغییر یافته است. لذا خواهشمند است قبل از شروع به کار تغییرات را در برنامه اعمال نمایید.

کد خدمت
شرح خدمت
جمع کل
سهم سازمان
۱۰۰۱۶۵
تزریق داخل ضایعه
 
۲۳۸،۰۰۰
 
۱۶۶،۶۰۰
۱۰۰۱۶۶
تزریق داخل ضایعه بیش از ۷ ضایعه
 
۳۳۳،۲۰۰
 
۲۳۳،۲۴۰
۵۰۰۹۵۵
ختنه
 
۹۵۲،۰۰۰
 
۶۶۶،۴۰۰
۶۰۲۷۷۰
شستشوی گوش
 
۹۵،۲۰۰
 
۶۶،۶۴۰
۹۰۰۷۷۱
هولتر ۲۴ ساعته
 
۳۸۰،۸۰۰
 
۲۶۶،۵۶۰
۹۰۰۷۸۵
اکوکاردیوگرافی
 
۷۶۱،۶۰۰
 
۵۳۳،۱۲۰
۹۰۱۲۲۰
نوار مغز
 
۸۰۹،۲۰۰
۵۶۶،۴۴۰
online support